Klienti

Jako klienti Fit studia Jiřiny Hůrkové máte nárok vědět, jakým způsobem jsou zpracovávány údaje, které nám poskytujete.

Následující zásady jsou platné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (,,GDPR“).

 

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

-          pro rezervace na cvičební lekce: jméno a příjmení, telefonní číslo

-          pro rezervace na akce se cvičením: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa

-          pro zasílání informačních e-mailů: e-mailová adresa

Data používá výhradně majitelka Fit studia – Jiřina Hůrková, telefonní čísla za účelem rezervací používá obsluha recepce, která je náležitě poučena a má řádně sepsanou smlouvu o mlčenlivosti. Dále mohou být poskytnuty údaje pro účely vedení účetnictví, kdy je příslušná osoba taktéž řádně poučena a je s ní sepsána smlouva.

Pokud si klient nepřeje, aby jeho údaje byly používány, má právo tuto skutečnost oznámit majitelce studia, případně elektronicky na studiovou adresu (fitstudiojh@seznam.cz). Jeho údaje budou obratem z evidence vymazány.

 

Správce osobních údajů:
Jiřina Hůrková, majitelka

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní řád Fit studio Jiřiny Hůrkové

Cvičení v našem Fit studiu je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 

 1. Vstupem do Fit studia návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s tímto řádem, porozuměl jeho znění a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Návštěvník Fit studia je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy (recepce, lektora).
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost.
 4. Fit studio je zřízeno pro dospělé osoby, děti do 14 let by měly být v doprovodu dospělé osoby. Malé děti na lekce dospělých nebudou pouštěny.
 5. Do všech prostor Fit studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém nebo nevhodném oblečení. Zejména je nutné mít čistou sportovní obuv vhodnou do vniřních prostor. Není povoleno vnášet do prostor nebezpečné předměty. Při porušení může být klient z prostor vykázán.
 6. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody způsobené provozovateli Fit studia.
 7. Za věci návštěvníků nacházející se mimo uzamčenou skříňku provozovatel Fit studia nezodpovídá. Skříňky však nejsou určeny k ukládání cenností (šperky, hodinky, peníze apod.).
 8. V místě vstupního prostoru je každý návštěvník povinen se vyzout z venkovní obuvi a nazout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.
 9. Od obsluhy recepce návštěvník obdrží klíč od skříňky a uhradí vratnou kauci 50 Kč. Po ukončení cvičení a odevzdání klíčku od šatny mu bude kauce vrácena. Pokud dojde k poškození klíčku nebo zámečku od šatny, kauce propadá.
 10. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči ostatním osobám nacházejícím se v prostorách Fit studia.
 11. Posilovací náčiní používá cvičenec pouze k účelům, pro které jsou určeny.
 12. Použité náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
 13. Do dětského koutku mohou děti zdravé a „hlídatelné“. Dítě silně nachlazené, plačící nebo nezvladatelné, nemůže být ve skupině. Matka předává dítě na hlídání na vlastní zodpovědnost, paní na hlídání není zdravotní personál a za dítě nezodpovídá.
 14. Ve vstupních prostorách Fit studia je umístěn kamerový systém určený pro bezpečnost obsluhy recepce i klientů (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s respektem k základním lidským právům).
 15. Uhrazením vstupného bere klient na vědomí, že může být vyfotografován a fotografie může být umístěna na webu k propagačním účelům. Pokud s tímto nesouhlasí, oznámí to provozovateli a požádá o výmaz.
 16. Rezervace na lekce lze provést pouze na základě platby (v hotovosti nebo označením v permanentce). Výjimku tvoří telefonické rezervace v den konání akce. Klient si může udělat rezervaci telefonicky i dříve, nejpozději 24 h před konáním lekce však musí být provedena platba. Uhrazenou rezervaci lze zrušit nebo převést nejpozději 24 hod. před konáním dané lekce. Při pozdějším oznámení pouze v případě náhradníka. (Nevztahuje se na lekce pro seniorky, těhotné a rodiče s malými dětmi).