Klienti

PROVOZNÍ ŘÁD FIT STUDIA JIŘINY HŮRKOVÉ

Cvičení v našem Fit studiu je určeno všem, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 1. Vstupem do Fit studia (zakoupením vstupenky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s tímto řádem, porozuměl jeho znění a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Návštěvník Fit studia je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy (recepce, lektora, majitele Fit studia).
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost.
 4. Rezervace na lekce je závazná. Pokud si klient není jistý, zda se na lekci dostaví, rezervaci si může udělat až v den konání lekce. Rezervaci lze zrušit nebo převést nejpozději den před konáním lekce, nejpozději do 20.00 hod. Při pozdějším oznámení neúčasti akceptujeme pouze závažné zdravotní důvody. POKUD SE KLIENT NEDOSTAVÍ NA REZERVOVANOU LEKCI, BUDE MU PŘI DALŠÍ NÁVŠTĚVĚ ÚČTOVÁN STORNOPOPLATEK VE VÝŠI 100 % CENY LEKCE.
 5. Pokud se klient necítí zdravotně dobře, neprodleně oznámí tuto skutečnost recepci na tel. 734 137 420. Rezervaci rádi převedeme.
 6. Fit studio je zřízeno pro dospělé osoby, děti do 14 let by měly být v doprovodu dospělé osoby. Malé děti na lekce dospělých nebudou pouštěny.
 7. Do všech prostor Fit studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém nebo nevhodném oblečení. Zejména je nutné mít čistou sportovní obuv vhodnou do vnitřních prostor. Není povoleno vnášet do prostor nebezpečné předměty. Při porušení může být klient z prostor vykázán.
 8. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody způsobené provozovateli Fit studia.
 9. Za věci návštěvníků nacházející se mimo uzamčenou skříňku provozovatel Fit studia nezodpovídá. Skříňky však nejsou určeny k ukládání cenností (šperky, hodinky, peníze apod.).
 10. V místě vstupního prostoru je každý návštěvník povinen se vyzout z venkovní obuvi a nazout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.
 11. Od obsluhy recepce návštěvník obdrží klíč od skříňky a uhradí vratnou kauci 50 Kč. Po ukončení cvičení a odevzdání klíčku od šatny mu bude kauce vrácena. Pokud dojde k poškození klíčku nebo zámečku od šatny, kauce propadá.
 12. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči ostatním osobám nacházejícím se v prostorách Fit studia.
 13. Pokud přijde návštěvník pozdě, po zahájení lekce, nemusí být na lekci vpuštěn. Výjimkou je předběžné ohlášení na recepci (telefonát), kdy obsluha recepce připraví podložku, aby příchozí nerušil ostatní klienty. Není to ale povinností recepce.
 14. Posilovací náčiní používá cvičenec pouze k účelům, pro které jsou určeny.
 15. Použité náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
 16. Pro pohodlí  a potřeby klientů jsou na toaletách umístěné hygienické potřeby zdarma. V odpočinkové zóně jsou k dispozici časopisy pro momentální použití, nikoli pro osobní potřebu (odnesení).
 17. Ve vstupních prostorách Fit studia je umístěn kamerový systém určený pro bezpečnost obsluhy recepce i klientů (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s respektem k základním lidským právům).
 18. Uhrazením vstupného bere klient na vědomí, že může být vyfotografován a fotografie může být umístěna na webu k propagačním účelům. Pokud s tímto nesouhlasí, oznámí to provozovateli a požádá o výmaz.

 

 1. Jako klienti Fit studia Jiřiny Hůrkové máte nárok vědět, jakým způsobem jsou zpracovávány údaje, které nám poskytujete.

  Následující zásady jsou platné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (,,GDPR“).

  Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

 2. pro rezervace na cvičební lekce: jméno a příjmení, telefonní číslo
 3. pro rezervace na akce se cvičením: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa
 4. pro zasílání informačních e-mailů: e-mailová adresa
 5. Data používá výhradně majitelka Fit studia – Jiřina Hůrková, telefonní čísla za účelem rezervací používá obsluha recepce, která je náležitě poučena a má řádně sepsanou smlouvu o mlčenlivosti. Dále mohou být poskytnuty údaje pro účely vedení účetnictví, kdy je příslušná osoba taktéž řádně poučena a je s ní sepsána smlouva.

  Pokud si klient nepřeje, aby jeho údaje byly používány, má právo tuto skutečnost oznámit majitelce studia, případně elektronicky na studiovou adresu (fitstudiojh@seznam.cz). Jeho údaje budou obratem z evidence vymazány.

  Správce osobních údajů:
  Jiřina Hůrková, majitelka